В новините
 
08.04.2008 12:08   Новината е видяна 7090 пъти
Архитект Петко ЙОВЧЕВ – председател на Камарата на архитектите в България, изпълнителен директор на “Атика Р-5

Арх. Йовчев, през изминалата седмица компания „Гевренов и Стоев” заяви в публичното пространство, че Общият устройствен план  на община Бургас,  който вашата фирма проектира, е незаконосъобразен, договорът има редица закононарушения, имат ли основание за подобно твърдение?
- Пред мен е  обръщението, направено от компания „Гевренов и Стоев”, което е  написано в  изключително нелицеприятен тон, пълно е с неточности и неистини. Според обвиненията им договорът не може да бъде валиден поради неспазване изискванията на   Закона за устройство на територията, твърдят оттам. Без да са цитирани кои са изискванията. В  точка 3 е написано: „Министър Гагаузов и МРРБ не са имали право да правят поръчка на община Бургас без въпросното изменение да е гласувано и разглеждано в ОбС,  което е задължително според чл.105 и чл. 106 от ЗУТ. Мога да предоставя цитираните членове, където няма  подобен текст. Тези членове уреждат кога и защо се възлагат устройствените планове.  Всеки нормален човек може да се запознае с точките в закона, където не фигурира никакво задължение процедурата да  бъде съгласувана в ОбС. Вероятно колегите са имали предвид задание. Искам да кажа, че за обществената поръчка  бяха обявени предварително всички изходни материали,  с които ще разполага проектантът. Колегите са ги виждали и са имали възможност, ако са намерили нещо, което е незаконосъобразно или различно, предварително да уведомят за това министъра,  респективно всички участници в конкурса. Аз, като избран изпълнител на поръчката, получавам от министерството задание, по което трябва да разработя плана и никога не съм поемал или имал ангажимент  да го съгласувам с някого без значение дали това е записано по закон, или не е записано. В този смисъл не виждам фирма „Атика Р-5”, респективно аз с какво сме отговорни за това, че заданието, което  съм получил от министерството и което всички участници получиха, като  закупиха тръжните книжа, не е процедирано по някакъв ред. Какъв е той, никъде не се казва. Претенцията,  която се отправя  към мен лично с  подобни обвинения не я намирам за коректна, а за провокативна, невярна и да ми се вмени вина за нещо, за което аз не мога да нося отговорност.
-На практика да разбираме ли, че съгласуването на заданието  с ОбС   е проблем на община Бургас или на МРРБ?
-Абсолютно, това са неща, които ако общината и министерството са намерили, че е необходимо е трябвало да ги извършат. Аз съм изпълнител на поръчка, която получавам с конкретно задание, и не го коментирам.
-Едно от твърденията на опонентите Ви е, че след като сте спечелили конкурс за изграждане на ОУП на община Бургас, нямате право да твърдите, че ще правите градоустройство и на самия град Бургас,  с което подвеждате обществеността?
-Това обвинение е най-смешното и показва две неща.  Първото от тях е тотално непознаване и некомпетентност по отношение на обема и съдържанието на подобен вид планове от страна на тези, които са го писали.  Веднага цитирам в Чл. 106 от ЗУТ: С общия  устройствен план на община или на част от нея се определя обща структура на територията, предмет на плана и преобладаващо предназначение на съставните и структурни части, местоположението и границите на територията за населени места и селищни образувания,  общият режим на устройства на всяка от териториите по точка 1 със съответните правила и норми. Който може да чете градоустройствени документи, веднага ще разбере , че предмет на ОУП са всички населени места, които влизат на територията на общината плюс структурните им части. За пример мога да приложа  ОУП на Приморско, където, разработвайки ОУП на общината, има посочени  зони в самия град Приморско. Това е абсолютна, естествена и задължителна част и елемент от общината. Когато ние сключихме договор на 21 .11. 2007 година, нямаше и не се говореше за възлагане на ОУП на град Бургас. Още повече, самият град е основната структурна единица на общината. Не е възможно да се разработва ОУП на общината, без той по някакъв начин да изследва , анализира и направи изводи за развитието на основното селище на това място. Чл. 106 от ЗУТ урежда този въпрос. В Чл. 105 пише - планове  се разработват за територии на община, които обхващат всички населени места в общината и техните землища. Това е ОУП за територията на община. Аз смятам, че една значителна  част от проблемите, които имат колегите, се състои в това, че те  изключително малко познават материята градоустройство. Тук искам да подчертая, че и двамата работят в общинска администрация. Съжалявам, че трябва да го кажа, но е факт. арх. Гевренов работи в общинска администрация -Бургас, Арх. Стоев работи в общинска администрация- Поморие. Искам на тези млади колеги да им кажа, че градоустройството е една доста по-сложна наука, отколкото нейното администриране, с което те са свикнали. Когато се произнасят компетентно пред масова публика, би трябвало най-напред да си прочетат законите, които са призвани да спазват.
По обем и съдържание по закон по същите членове, които те цитират, аз съм задължен да изследвам всички населени места в общината, включително и град Бургас.  
Откакто съм започнал моята трудова кариера през 1981 година до момента винаги съм работил главно и основно градоустройство, имам две специализации по градоустройство. Бил съм  главен архитект на Бургас и в Областна администрация, винаги в този период като архитект съм имал възможността да изкажа мнението си по това как може да се развие моят град. През 1984 година заедно с арх. Константин Коцев, който в момента е консултант  в колектива,  сме разработили последната версия на ОУП на общината и града. Никой не е в състояние да забрани на арх. Петко Йовчев да говори за развитие на града, в който живее от 27 години, най-малко това са колегите, които в момента имат някакви претенции. Напротив, не само ще говоря за този град, но ще провокирам и жителите му да говорят за него, защото мисля, че за първи път проектирането на един толкова важен документ, какъвто е ОУП на общината, се подлага предварително на  обществено обсъждане и обнародване, за да могат повече граждани да кажат мнението си по този въпрос. Знаете много добре, че направихме умишлено презентация на колектива, който ще го работи,  за да могат жителите да знаят кои са хората, които изграждат визията на града. А не те  да бъдат анонимни. Ние се появихме официално, казахме си имената, кой с какво се занимава и за какво ще отговаря и обявихме, че ще попитаме населението какво е неговото мнение.
-На какъв етап е в момента разработката на ОУП на общината?
-Има анкетирани  над 500 човека - лично, а в интернет  са попълнени над 2000 анкети, което е небивал интерес засега. Има попълнени анкетни карти от над 150 основни фирми и предприятия. Подходът за това какво да се прави не е административен. Подходът е този, който ние демонстрираме, независимо че имаме задание. Не сме стъпили само на  това,  което ни е дало министерството, защото явно то е нещо, което се променя с времето и е правено от конкретни хора и не ни удовлетворява като изходна точка за информация и затова си позволихме да финансираме една подобна анкета, която по смисъла на социологическите изследвания е с изключителна достоверност. За градове като Бургас достатъчната достоверност може да бъде получена от 500 души от различни възрастови групи и образователни нива. До този момент имаме над 2000.
 На семинар във Варна, който бе по проект „Моя бряг”, се разглеждаше движението на ОУП-те  на Варна и Бургас, холандските експерти дадоха изключително висока оценка на подхода на колектива, който работи  ОУП на общината, като  упътиха  журналистите, ако се интересуват как е редно да се прави - да се обърнат към колектива от Бургас. За мен тази оценка е  важна. Фактът, че  колеги са засегнати, че не са допуснати до класиране, е нещо, което е съвсем различно.
-Какви бяха условията на конкурса, които една фирма трябваше да спази, за  да може да  проектира ОУП на община, и по-конкретно този на Бургас?
- В изходните материали за търга намерих  точно обяснение защо тези колеги не са стигнали до окончателното класиране, имаше няколко изисквания, които трябваше да бъдат покрити и те са свързани с квалификацията на персонала и опита му в изработването на подобен вид задачи. Там ясно личи причината защо колективът, представен от „Атика Р-5”, е получил максимален брой точки. Мога да докажа изискванията към участниците и начинът, по който се образува т.нар. коефициент за пригодност за изпълнение на задачата, който  е ясно упоменат предварително в условията. Образователните степени са магистър, бакалавър и средно специално със съответния брой точки, като за стаж до 5 години се присъждат -5 точки, до 10 години-10 точки и над 10-години -20 точки. Оценката е средноаритметично по образователен  ценз и стаж на членовете на инженерно-техническия състав. Към това се добавя и  квалификация на правоспособните проектанти. Само  по тези два показателя съм убеден, че нашият колектив е натрупал доста сериозен плюс в оценката си, поради което  ние сме класирани по-напред.
Предметът на  разработките, които през последните три години са работили колективите, също е тема за оценка в конкурса. През последните три години аз и членове на колектива сме работили са ОГП  на Бургас,  големите производствени територии на зона Север - Юг, плана на Крайморие. Това са градоустройствени разработки от мащаба, за който става въпрос, имаме още над 12 разработки, направени за последните три години. Тук  не се броят дребните квартали и парцелчета. Това е вторият обективен показател, защото  „Атика Р-5” и членовете на колектива се занимаваме със сериозни градоустройствени  разработки. Няма да крия,  че допреди няколко години фирмата „Гевренов и Стоев” ООД , която е основана  през 2004 година, се занимаваше  с интериорни разработки.  Мисля, че има доста сериозна разлика и не би следвало  да бъде поверено развитието на един от най-важните градове на България на колеги, които  най-напред трябва да се научат да  работят градоустройство и  да навлязат в спецификата, за да  разберат какво е важно в подобен вид разработки.
Материалите за конкурса бяха предварително обявени. Всеки участник в процедурата се запознава с тях и с начина, по който те ще бъдат обработвани, така на практика се съгласява с  тези условия. Коректността изисква ако те с  нещо не са били съгласни и считат, че са нарушени някакви права или бъдещи тълкувания, техните възражения да бъдат направени  в десетдневен срок след обявяването на обществената поръчка. Ако те бяха класирани,  щяха да бъдат съгласни с тези точки, за които претендират.  В момента се оспорва легитимността по начина, по който е проведен конкурсът, и към него се  прикрепва думата „чудовищна корупция”. Затова ние ще си търсим правата по отделен ред, защото това вече е нещо, с което не можем да се съгласим.
-През юли печелите конкурса,  през ноември министерството сключва с вас договор за изработването на ОУП на общината , защо мислите, че  сега се появяват тези нападки?
-Ние бяхме в течение, че те оспорват, защото Комисията за защита на конкуренцията ни е уведомявала като потенциално засегнати страни и аз мога да предоставя всички техни претенции и жалби. Нито на едно място в цялата кореспонденция, и включително и с Върховния административен съд,  не се споменава „Атика Р-5” и името Петко Йовчев, а през цялото време се коментират хипотетични казуси, свързани с решението на министъра на регионалното развитие и КЗК. Във всичките жалби никъде ние като фирма не сме страна по тяхната претенция, защо изведнъж това се обръща персонално срещу мене и „Атика Р-5”?  Премереният ден е четвъртък -28 март -16.30 часа. Тогава, когато всички колеги пътуват за Общото събрание на Камарата на архитектите в България, което се проведе на 28 и 29 март, тогава  излиза въпросното обръщение в интернет. Не бях в състояние нито следващия,  нито по-следващия ден да обърна внимание и да отговоря,  явно се е разчитало тези обвинения да излязат в петък и да осуетят работата на събранието  и да навредят на мен, ако бъда предложен за председател на Камарата на архитектите. В това нещо не се съмнявам изобщо, защото чак такива съвпадения не съществуват. Аз съм човек с доста богат жизнен опит и той ме е научил, че съвпадения няма. Има неща, които се случват по строго определен начин и със строго определена цел. Това е жалко, защото се използват неправомерни методи, за да бъде разклатено доверието в Камарата на архитектите, защото интересите, които тези колеги като архитекти и общински служители защитават, са различни от интересите на свободно практикуващите архитекти. Знам, че една основна част от моите проблеми идва от колегите, които са на административна работа и от техните фирми. И те имат огромно желание да печелят конкурси за обекти и за разработки точно там, където работят. Казвам го без притеснение, затова защото и на слепия е ясно, че след като работиш  в общинска администрация и си член на експертен съвет и като  човек, който трябва да дава изходни данни за разработки, колегата Гевренов е   заинтересована страна и по морални причини той просто не би трябвало да кандидатства за тази разработка. Неморално е въобще да си помисли човек да участва в такава разработка, след като работи в администрацията, която ще приема, одобрява и движи разработката. Това е тема, която ще разискваме, защото  е симптоматичен момент и аз ще проявя максимална строгост с т.нар. свързани лица. Може би претенцията ми ще бъде към МРРБ, защото по време на конкурса  не са поискани достатъчно данни за местоработата на собствениците на отделните фирми.
-Какъв беше изхода от събранието на камарата ?
- Имаше две гласувания за председател на камарата, като и при двете гласувания по-голяма част от колегията гласува доверие на досегашния председател. Получих един мандат за още четири години за председател на Камарата на архитектите в България. Много е неприятна ситуацията, защото ако не бях обвързан с тази структура щях да бъда с развързани ръце, да се защитавам. Но в този случай защитавам позициите на всички колеги и ще предприема мерки  Ще помоля нашата комисия за дисциплинарно производство, която е независима и не е подчинена на председателя на Управителния съвет  да бъде сезирана за казуса, който излезе в публичното пространство, да бъде направена тотална проверка най-напред насочена към мен самия и да се произнесе съгласно устава на Камарата на архитектите. Ще стоя умишлено далече и няма да участвам в гласуванията на УС с цел да се вземе коректно решение, ще искам да бъдат проверени и двете страни – и „Гевренов и Стоев”, и „Атика Р-5”.
Отделно в обръщението става въпрос за персонални обиди и  мисля, че ще потърся правата и по съдебен ред заради клеветящите данни, изнесени  в него.
Убеждението ми и моята лична представа за това, което се случва, е, че колегите не са сами в тази акция. Сигурен съм, че има и други заинтересовани страни от полемиката, която се води и от дестабилизацията  на плана, който се работи в момента. Тези страни могат да бъдат много лесно идентифицирани, ако приемем  кой има сметка планът да тъпче на едно място, второ, гражданите на Бургас да не бъдат информирани за това, какви са намеренията и визията на проектантите, които ще предложат как ще изглежда  градът  през  следващите  години. Кой може да си позволи това нещо е по-интересен момент. Четвърти месец след подписването на договора с МРРБ, въпреки двете  напомнителни писма до общината и  предоставянето на общината на договора за разработка на ОУП на община Бургас, до този момент колективът не е получил изходни данни за него. В обръщението  е записано, че фирмата „Гевренов и Стоев” е информирала община Бургас и инстанциите, които трябва да дадат изходни данни за техните претенции, с което ги моли да не дават данните на колектива, който ще работи плана, и си задавам риторичния въпрос?: „Как така всички инстанции, включително и общината, при предоставянето на легитимен договор с МРРБ, който не е развален, четвърти месец не дават изходни данни, с което блокират работата по изработването на плана. Тези факти  не кореспондират с приказките, че общинската администрация има желание да бъде разработен план. Явно тя се вслушва в нейните служители и мнението им е по-меродавно, отколкото подписан договор от министъра. Това е още едно доказателство как е свързана тази фирма с общината. Аз не мога да си обясня как при представен официално договор и пред кмета, и пред главния архитект, до този момент ние да не сме получили нито един изходен материал, необходим за разработването на ОУП на община Бургас. Защо се е случило така, ще оставя да си отговорят други хора. Явно  се цели  планът да не се работи от легитимно избран между шест други колектива екип, а да отиде в ръцете на някой конкретен колектив, който обаче демонстрира  сериозна обвързаност с цялата структура на общинската и държавна администрация. Нещо, което е пагубно за свободната ни професия и гражданите на града. Не съм от хората, които лесно се предават,  в случая няма какво да крия и обяснявам. В момента нашият договор е единственият легитимен договор за разработване на ОУП на територията на община Бургас, включително и на град Бургас. Когато бъде избран колектив, който  ще работи само града, тогава съм съгласен да седнем и да говорим кой какъв приоритет ще има в рамките на територията. Но и тогава няма да съм съгласен, че всеки един архитект не може да говори как вижда бъдещето на своя град и да го споделя със своите съграждани, защото градът е на всички ни и не е на определена група от хора и не те ще решават дали ще кажат на обществото какви са проблемите на града, или ще ги решават в затворен кръг и накрая ще им предоставят едно решение.
-Има ли вероятност договорът с вашата фирма да бъде анулиран, защото в публичното пространство се заговори за евентуален нов конкурс за общ устройствен план на общината, той бе намекнат като вариант и от министър Гагаузов при посещението му в Бургас?
- През юли, когато стана ясен резултатът от конкурса, фирмата „Гевренов и Стоев” обжалва резултата пред Комисията за защита на конкуренцията. Комисията,  явно на свое заседание, е извършила необходимите проверки и ние бяхме уведомявани не като ответна страна, а  като заинтересована страна, защото предстоеше да сключим договор. На 18 октомври излезе решение на КЗК , че не уважава жалбата на колегите, след което на 21 ноември РРБ ни съобщи и ни покани да подпишем договор. Четири месеца от юли до ноември ние сме седели и  чинно сме  чакали решението на  комисията. МРРБ ни е предложило да подпишем договор, ние сме го подписали. По начало в целия този казус страни са „Гевренов и Стоев”,  МРРБ и КЗК. Ние като избран изпълнител, който четири месеца е чакал да започне процедурата, нямаме нищо общо с това, което се изнася в момента и се опитват колегите да ни вменят. Убеден съм, че договорът,  за който приказваме, не може да бъде развален,  това сме го консултирали и в този смисъл гражданите на Бургас може да бъдат спокойни на тази тема. Ако все пак нещо стане, ние ще претендираме за огромна неустойка към МРРБ и ако трябва, ще стигнем до международен съд, защото ако някой не си е свършил както трябва работата, от което ние търпим материални и морални щети, това нещо е наказуемо по всички правила на демокрацията. Могат да бъдат всички сигурни включително и министър Гагаузов, че ако министерството си е позволило да ни покани да сключим договор, без то да е било 100 % сигурно в него, „Атика Р-5” ще си търси правата, включително и пред  международни инстанции.
-Защо трябваше община и град да имат два отделни устройствени плана, в двете отделни разработки няма ли да се получи сблъсък на идеи и визии?
-Логичното действие беше да се изчака разработката на ОУП на общината след това да се направи и на града. Можеше и обратното да се подходи –да се направи първо на  града и тогава да се работи този на  общината. Едновременната работа при всички случаи ще доведе до колизии, ако попаднат в ръцете на различни проектанти, защото визията и методът на планиране при различните колективи са различни. Единият метод, който ние изповядваме, е пълен анализ на всички ограничители, които работят върху територията на общината,  една информираност какво хората очакват от неговото развитие и оттам концептуална преценка в какви посоки могат да бъдат решени проблемите на града  и след това  да се приемат исканията за промяна на предназначението и развитие на дадени функции в града от позицията на вече утвърдена схема. При мен имам десетки питания, на които съм обяснил, че едва след като направим ограничителите и след като имаме обща визия накъде ще се развиват различните функции на града, тогава те ще получат отговор дали техните инвестиционни намерения ще бъдат удовлетворени на това място, или не. Другият подход е т.нар. подход на парче, при него всеки идва и казва: „Аз искам да направя тук това и от общината му казват да или не. От него не могат да се образуват ясни функционални звена в града и да се постигне максимално ефективно влагане на общинските средства. За съжаление развитието на нашия град до този момент подсказва, че хората,  които са близки до административните кръгове, го предпочитат. В това е моето притеснение - да не стане така, че развитието на Бургас да остане в ръцете на тези колеги, които не изповядват най-добрия начин за създаването на градоустройствени планове. От подобни
пороци страдат доста от плановете на съседните общини на Бургас. Там, колегите не са от съответните места,  а от София,  далеч са от проблемите на територията и в този смисъл са склонни на случайните и епизодични искания на инвеститори  и отделни граждани. В нашия колектив ние сме хора, които живеем и работим тук и го правим с усещането,  че участваме в него не само като проектанти, но и като жители, които ще го ползват, затова отговорността  ни е много по-голяма. Вероятно има някакви амбиции бъдещият план на града да се работи от хора, които не са от Бургас. Обявявам още отсега, че ще се състезаваме и за ОУП на град Бургас.  
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |